close

TOPIK 쓰기 100
1.1.7

[TOPIK Writing Mobile App Solution]
Download APKTELEGRAM
0/5 Votes: 0
Developer
Talking Korea
Updated
March 28, 2019
Size
28M
Version
1.1.7
Requirements
4.4 and up
Get it on
Google Play
Report this app

Description

[TOPIK Writing Mobile App Solution]

꿈같은 TOPIK II 쓰기 100점!
토킹코리아가 만든 “TOPIK 쓰기100″이 이뤄줍니다!
51번, 52번 빈칸채우기는 물론
30점짜리 53번 정보 분석 문제와
50점짜리 54번 논리적 글쓰기 문제도
쓰는 요령만 알면 기본 점수를 확보하는 건 쉬워요!
한국어를 가르치고 있는
선생님 30명이 여러분의 쓰기를 도와줍니다!
모바일로 쉽게!
하루에 한 문장으로 빠르게!!
‘TOPIK 쓰기100’ App을 통해 여러분의
TOPIK 4급과 5급을 만들어보세요!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sounds like a dream to get a perfect score in TOPIK II Writing?
Come on! It’s not just a dream.
You can get fully 100 points with “TOPIK Writing 100” by Talking Korea.
Q51 & Q52 in a fill-in-the-blank form,
30-point Q53 in an information analysis form,
and 50-point Q54 in a logical writing form,
all 4 questions are easy to solve if you get writing know-how!
30 Korean language teachers will help you writing.
A simple and quick solution for writing
“TOPIK Writing 100” App
Practice one sentence a day on your mobile!
It’s not so far to get TOPIK grade 4 & 5.
Talking Korea makes your dream come true!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
100 điểm Viết TOPIK II – một số điểm trong mơ.
“TOPIK II Viết 100” được phát triển bởi Talking Korea sẽ giúp bạn đạt được điều này.
Từ câu hỏi 51, 52 – điền từ vào chỗ trống,
Đến câu hỏi 53 có giá trị 30 điểm – phân tích dữ liệu,
Và cả câu hỏi 54 có giá trị 50 điểm – viết theo logic,
Chỉ cần biết các mẹo để viết, bạn hoàn toàn có thể đạt được số điểm cơ bản.
30 giáo viên dạy tiếng Hàn sẽ giúp đỡ các bạn trong môn Viết.
Dễ dàng chỉ với thiết bị di động.
Nhanh gọn chỉ với một câu mỗi ngày.
Hãy cùng ứng dụng “TOPIK Viết 100” đạt được TOPIK cấp 4, 5!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
키워드 조합하기
주어진 키워드를 활용해서 안내에 따라 문장을 만들어 보세요
한국어 쓰기의 기본을 매일 연습할 수 있습니다
한국어 1급~6급, 1,000개의 문장이 준비되어 있습니다.
쉬워 보인다고요? 실수를 줄이려면 꼭 연습해 보세요.
답안을 완성한 후에 한국어 선생님들이 쓴 문장과 비교해 보세요.

51,52번 빈 칸 채우기
실제 TOPIK 시험과 같은 형식의 문제입니다.
주어진 글을 잘 읽고, 키워드를 이용해서 빈 칸을 채워 보세요.
빈 칸을 잘 채우면 20점을 쉽게 받을 수 있어요.

53번 정보 분석 연습
도표나 그래프를 보고 제시된 정보를 비교분석하여 글을 쓰는 유형입니다.
어렵지 않아요. 주어진 도표와 그래프를 잘 이해하면, 충분히 쓸 수 있어요.
도입, 전개, 마무리의 순서로 구성하는 연습해 보세요.
답안지를 제출하면 모범 답안을 볼 수 있어요.
모범 답안의 한국어 표현을 잘 기억해서 정리해 보면 30점이 눈 앞에 있어요.

54번 논리적 글쓰기 연습
여러분이 제일 어려워하는 문제지만, 50점을 포기할 수 없죠.
사회적인 내용이 담긴 주제에 맞게 자신의 생각을 도입-전개-마무리의 순서에 맞춰 논리적으로 표현해 보세요
한국어 선생님이 실제 TOPIK과 같은 기준으로 직접 채점하고, 틀린 부분을 첨삭해 드립니다
평소에 한국어 신문이나 뉴스에 나오는 다양한 주제를 많이 읽고 연습하면 도움이 될 거예요

feedback : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/TalkingKorea1/

What's new

v1.1.7 Update